Reglementen

Op deze pagina leest u meer over de statuten en reglementen van de Zeeuws РVlaamse Vereniging voor vrijetijdsbesteding. Onderaan deze pagina kunt u de reglementen downloaden. Een geprint exemplaar is op te vragen bij het dagelijks bestuur.

Statuten en regelementenStatuten en tuinregelementen
Via onderstaande links kunt u de verschillende reglementen en de statuten downloaden in PDF.

Belangrijkste punten
Hieronder vind u eerst een beknopte weergave van de belangrijkste punten.

Lidmaatschap
Het lidmaatschap kan schriftelijk aangevraagd worden bij Johan vd Hooft, penningmeester en beheer tuinen.

Opzegging lidmaatschap
Opzegging van het lidmaatschap kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van een maand. De schriftelijke opzegging loopt via Johan vd Hooft. Verdere informatie betreffende de opzegtermijn is terug te vinden in het huishoudelijk reglement. Bij be√ęindiging van de huur dient de tuin schoon opgeleverd te worden en alle eigendommen binnen twee weken van de tuin verwijderd te zijn.

Contributie en tuinhuur
De tuinhuur is in twee termijnen te voldoen. De contributie en de eerste termijn van de tuinhuur vervalt per 15 januari van elk verenigingsjaar. De tweede termijnhuur vervalt per 15 juli van elk verenigingsjaar.

Onderstaande wordt in rekening gebracht:

  • contributie
  • inschrijfgeld (gedurende eerste 5 jaar)
  • borg sleutel
  • water
  • tuinhuur

Jaarvergadering
De jaarvergadering wordt in februari/ maart gehouden.

Bebouwing
Het bouwen van tuinhuisjes, schuurtjes of kassen geschiedt volgens de regels gesteld in het bouwreglement en de bouwvoorschriften.

Huurovereenkomst
Iedere huurder heeft de vrije beschikking over de gehuurde grond, behoudens verplichtingen en beperkingen, gesteld in de statuten en reglementen.

Openingstijden
Het bestuur kan in het belang van de goede orde, de veiligheid van personen en goederen, opening- en sluitingstijden voor het tuincomplex vaststellen.

Het houden van kippen
Voor het houden van kippen is per brief van 17 maart 1982, door burgemeester en wethouders van de gemeente Terneuzen schriftelijk toestemming verleend. Zie voor verder informatie het reglement.

Algemeen
De leden zijn aansprakelijk voor de door hen of door onder hun toezicht staande gezinsleden aangebrachte schade aan opstallen en materialen van de vereniging.
Wettelijke voorschriften met betrekking tot verbouw van gewassen dan wel ter zake van maatregelen voor ziektebestrijding en in het algemeen met betrekking tot de bebouwing van gronden alsmede de voorschriften betreffende milieubeheer dienen in acht genomen te worden.
Het niet in acht nemen van de voorschriften kan beschouwd worden als een handeling in strijd met de belangen van de vereniging.

Verbod vuur te stoken
Algemene plaatselijke verordening Terneuzen februari 2011

Afdeling 8 Verbod vuur te stoken
Artikel 5:34 Verbod afvalstoffen te verbranden buiten inrichtingen of anderszins vuur te stoken.

1. Het is verboden in de openlucht afvalstoffen te verbranden buiten inrichtingen in de zin van de Wet milieubeheer of anderszins vuur aan te leggen, te stoken of te hebben.
2. Het verbod geldt niet voor zover het betreft:
– verlichting doormiddel van kaarsen, fakkels en dergelijke.
– sfeervuren zoals terrashaarden en vuurkorven, indien geen afvalstoffen worden verbrand.
– vuur voor koken, bakken en braden, voor zover dat geen gevaar, overlast of hinder voor de omgeving oplevert.
3. Het college kan van dit verbod ontheffing verlenen.
4. Onverminderd het bepaalde in artikel 1.8 kan de ontheffing worden geweigerd ter bescherming van flora en fauna.

Het is ten strengste verboden om snoeihout, loof, nat hout, geschilderd hout en plastic te verbranden
Het bestuur adviseert dit afval af te voeren naar de milieustraat. Komen er klachten van omwonenden, dan wordt de politie gewaarschuwd.